Logo
Wydrukuj tę stronę

Rozstrzygnięcie konkursu o naborze na partnera projektu

Do otwartego konkursu z dnia 28 listopada 2018 r. na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach  Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.3  Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do osób dorosłych zamieszkujących lub pracujących na terenie w Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
w ramach konkursu nr  RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 zgłoszono 1 ofertę.

Oferta złożona przez CNJA Edukacja, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków wpłynęła w terminie wskazanym w konkursie oraz spełnia warunki formalne określone w postępowaniu.

Analiza koncepcji projektu wraz z propozycją własnego udziału oraz posiadanym potencjałem osobowym i dydaktycznym została wysoko oceniona.

Wobec spełnienia warunków formalnych i wysoką oceną merytoryczną dokonuje się wyboru CNJA Edukacja na partnera projektu w ramach konkursu nr  RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18.

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                              Józef Blank

 

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 27 grudnia 2018r.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 14 styczeń 2019 07:07
Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.