Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
WOW

WOW (15)

Projekt edukacyjny "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"

Nr projektu: RPWM.02.02.01-28-0160/17
Dofinansowanie projektu z UE: 2 225 055,44 zł

 

 

W dniu 31 lipca 2018 roku Burmistrz Józef Blank przy kontrasygnacie Skarbnika Wioletty Chętnickiej podpisał w Olsztynie umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na dofinansowanie projektu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość".

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w okresie 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. będzie realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projektem objętych zostanie 688 uczniów, 65 nauczycieli oraz 247 rodziców.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego i niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzonym certyfikatem (TELC/TOEIC) oraz zajęcia z informatyki także zakończone egzaminem zewnętrznym (ECCC/ECDL). Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć rozwijających, wyrównujących i kół zainteresowań. Zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii.

Nowością będzie organizacja zajęć robotyki z elementami programowania, indywidualnego doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i szybkiego zapamiętywania.

 

W ramach projektu szkoły doposażone zostaną na łączną kwotę 260.241,19 zł. Planowane jest zakupienie mebli, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, komputerowej i językowej oraz pomocy do prowadzenia zajęć z robotyki z podstawami programowania oraz kółka szachowego i teatralnego.

 

 

Czytaj dalej...

Projekt edukacyjny "Już niedługo wyjdę w świat"

W czwartek 22 czerwca 2017 roku Burmistrz Jozef Blank uczestniczył w podsumowaniu jednego z etapów projektu "Już niedługo wyjdę w świat", który od stycznia bieżącego roku realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum w partnerstwie z firmą CNJA Edukacja z Krakowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt zakłada prowadzenie zajęć opartych na eksperymencie i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu przewidziano szereg atrakcyjnych zajęć dla uczniów, rodziców i  nauczycieli.

Wartość projektu, którego realizację zaplanowano do lipca 2018 roku, wynosi 802.931,75 złotych, w tym ok. 300 tys. przeznaczono na zakup sprzętu, pomocy i materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem na doposażone 2 pracowni matematycznych, pracowni przyrodniczej, chemicznej, biologicznej, fizycznej, geograficznej oraz gabinetu pedagogiczno-logopedycznego. 

Czytaj dalej...

CNJA EDUKACJA sp.j. w partnerstwie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „JUŻ NIEDŁUGO WYJDĘ W ŚWIAT”

CNJA EDUKACJA sp.j. w partnerstwie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizuje

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

JUŻ NIEDŁUGO WYJDĘ W ŚWIAT”

Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę uczniom szkół objętych projektem - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół, poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wiedzy rodziców z zakresu zagrożeń uzależnieniami lub umiejętności nawiązania kontaktu z dzieckiem w okresie dojrzewania, w okresie  02-01-2017 r. do 30-07-2018 r. Beneficjentami projektu są uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie. Dofinansowanie projektu z UE 682 491,99 zł

Informacji o projekcie udzielają:

koordynator: Dorota Osińska (tel. 723858954), dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy

Biuro projektu: ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (pawilon Gimnazjum)

Dyżury w każdy wtorek godz. 15.00-17.00

Czytaj dalej...

CNJA EDUKACJA sp.j. w partnerstwie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „JUŻ NIEDŁUGO WYJDĘ W ŚWIAT”

Realizowane projekty edukacyjne
projekt „Już niedługo wyjdę w świat”

Projekt realizowany w ramach RPOWM 2.2.1. Podniesienie jakości edukacyjnej kompetencji kluczowych uczniów ukierunkowanej na rozwój - projekty konkursowe

Wartość projektu 802.931,75 zł (środki z UE 755.918,85 zł) , wkład własny (użyczenie sal z wyposażeniem) – 47.012,90.

Projekt jest realizowany w okresie od 2 stycznia 2017 - 30 lipca 2018r. i obejmuje swoim zasięgiem 817 beneficjentów – uczniów, nauczycieli, rodziców.

W ramach projektu realizowane są zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum, które uzyskały średnią ze sprawdzianu szóstoklasisty poniżej średniej krajowej.

Doposażono Szkołę Podstawową Nr 1 i Gimnazjum. Szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne i sprzęt m.in. wyposażono 2 pracownie komputerowe (40 zestawów komputerowych dla uczniów, 5 zestawów komputerowych dla nauczycieli, 2 szafy do przewożenia komputerów, 9 tabletów, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 drukarki, 6 tablic interaktywnych, 1 rzutnik multimedialny z ekranem projekcyjnym, 2 wizualizery, 2 telewizory, 4 zasilacze UPS na kwotę 182.047,38 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, matematycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej, gabinetu logopedycznego na kwotę 64.202,40 zł. Zakupiono platformę edukacyjną i podręczniki, usługę edukacyjną dla uczniów z wykorzystaniem TIK oraz szkoleniową na kwotę 292.293 zł. Zaplanowano zajęcia rozwijające i wyrównujące, kółka zainteresowań, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Już niedługo wyjdę w świat”  nr: RPWM.02.02.01-28-0095/16

Czytaj dalej...

Kolejna wycieczka uczniów z projektu WOW

Dnia 24 października odbyła się kolejna wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim organizowana w ramach projektu WOW „Odkrywanie świata” .

Tym razem uczniowie brali udział w imponującej lekcji w hucie szkła artystycznego w Olsztynku. Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się,  w jakiej temperaturze i z czego powstaje szkło, jakie są etapy jego wyrabiania, w jaki sposób się je barwi, a także jak nazywają się specjalne narzędzia do wykonywania szklanych wyrobów. Po atrakcyjnym pokazie dzieci chętnie udzielały odpowiedzi na pytania, a w nagrodę otrzymywały wyrabiane w ich obecności ozdoby.

W kolejnej części wycieczki uczniowie obejrzeli film pt.: "Pan Żaba" w olsztyńskim multikinie. Tematyka nawiązywała do zwierząt, a także ukazywała tolerancję wobec wad drugiego człowieka. Losy bohaterów filmu utkwiły widzom w pamięci, bo wracali oni do nich nawet kolejnego dnia w szkole. Później uczestnicy wycieczki zjedli obiad w uroczym miejscu nad jednym z  jezior.

W drodze powrotnej autobus poza uczniami i opiekunami przywiózł do Nowego Miasta Lubawskiego 100 kolorowych balonów, które dzieci otrzymały od właściciela mającego lokal niedaleko restauracji, w której był posiłek. Uczestnicy wyprawy pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia, bezpiecznie dotarli do swoich domów. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Anna Dembowska, Justyna Wiśniewska, Jagoda Kowalska i Mirosława Mamińska. 

Czytaj dalej...

Wycieczki edukacyjne w ramach unijnego projektu WOW „Odkrywanie świata”

W dniu 16 października 2017 roku grupa 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub. uczęszczających na zajęcia „Liczę i o zdrowie dbam w praktyce” w ramach projektu unijnego WOW odbyła. wycieczkę do Fiałek do „Wioski Mydlarskiej”.

Te warsztaty na długo pozostaną uczniom w pamięci, gdyż doświadczyli niezwykłej stymulacji zmysłu węchu. Zmysł ten w szkole pobudzany jest najrzadziej, dlatego zajęcia spotkały się z euforią. Cała grupa wraz z opiekunami własnoręcznie przygotowała prawdziwe, ekologiczne mydełka i sole do kąpieli. Na początku zapoznano się z historią powstania mydła. Później należało wybrać zapach, kolor i różne dodatki do mydeł. Wybór był ogromny, gdyż np. zapachów było kilkadziesiąt, jak również dodatków czy kształtów foremek. Dzieci kreowały własne mydełka dobierając kolor, zapach i dodatki. Układano własne kompozycje na mydełkach z ziół, suszu kwiatowego, drobinek kawy czy różnych nasion. Następnie wylano bazę mydlarską, która musiała zastygnąć. W tym czasie dzieci odbyły wizytę w starej pralni, gdzie mogły wypróbować stare, tradycyjne i zapomniane  już techniki prania, maglowania i prasowania.

Kolejnych wyborów grupa musiała dokonać komponując swoje sole do kąpieli. Tutaj również zaoferowano wiele dodatków. Spacer po parku krajobrazowym, ognisko z kiełbaskami to chwila na wspólne rozmowy i integrację grupy. Na koniec własnoręcznie wykonane produkty zostały pięknie zapakowane i zabrane do domu. Opiekę nad dziećmi sprawowały nauczycielki: Irena Światkowska, Lucyna Ben Nasr i Katarzyna Zapałowska.

Wcześniej, 10 października 2017 roku grupa uczniów uczestniczących w projekcie unijnym WOW „Odkrywanie świata” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim wyjechała na wycieczkę do Warszawy.

Celem tego wyjazdu było samodzielne poznawanie praw przyrody, fizyki jak też doświadczanie nowoczesnej komunikacji językowej w Centrum Nauki Kopernik. W budynku mieszczą się stałe galerie pod nazwami : Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Korzenie cywilizacji, Strefa światła,  Wystawa Bzz, Re: generacja – moduł dla młodzieży od 14 roku życia. Zaraz przy wejściu uczestnicy obserwowali gigantyczne wahadło Foucault’a, które dowodzi o ruchu obrotowym Ziemi wokół własnej osi. Na różnych stanowiskach doświadczali między innymi  mieszania barw i rozszczepienia światła, odczuwali siłę trzęsienia ziemi, sterowali statkiem podwodnym, zmieniali kierunek trąby powietrznej, odkrywali powietrze, robili dziurę w wodzie, wytwarzali fale, majsterkowali trybami. Badali również siłę krzyku czy czas sprintu lub refleks.  Uczniowie wzięli udział w warsztacie „Mnemotechniki”, który pozwala szybciej i efektywniej zapamiętywać. Ciekawość wzbudził mini warsztat „Światłowody”, na którym dowiedzieli się, jak dokonuje się przesył informacji w telefonach i Internecie.

Oczekiwanym  miejscem pobytu był Stadion Narodowy. Wybudowano go w latach 2008 – 2011 w miejscu byłego Stadionu Dziesięciolecia z myślą o turnieju finałowym Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012. Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowy, przystosowany do organizacji widowisk sportowych, koncertów muzycznych i innych wydarzeń kulturalnych. Może też pełnić funkcje biurowe, handlowe, hotelowe oraz gastronomiczne. Obiekt może pomieścić na trybunach ponad 58 tys. kibiców. Stadion zawiera kilka poziomów tj. 10 pięter - część znajduje się pod poziomem boiska. Dzieci zwiedziły trasę „Piłkarskie emocje”, na której zobaczyły m.in. pomieszczenia strefy zawodniczej wykorzystywane podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wielkie wrażenie na wszystkich  zrobiła szatnia piłkarzy z kompletem koszulek zawodników, centrum medialne PGE Narodowego, które przeznaczone jest dla dziennikarzy”. Widok ogromnych trybun oraz płyty boiska to niezapomniane chwile.

Uczestnicy mieli też chwilę czasu, żeby zobaczyć Zamek Królewski, Stare Miasto i pospacerować po Krakowskim Przedmieściu. Po osiemu godzinach pobytu w Warszawie uczniowie wciąż odczuwali duży niedosyt, ale zbliżał się wieczór i trzeba było wracać do domu. Taką moc atrakcji przygotowali opiekunowie Irena Światkowska, Jarosław Kamiński i Jagoda Kowalska.

Czytaj dalej...

Projekt "Już niedługo wyjdę w świat"

W czwartek 22 czerwca 2017 roku Burmistrz Jozef Blank uczestniczył w podsumowaniu jednego z etapów projektu "Już niedługo wyjdę w świat", który od stycznia bieżącego roku realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum w partnerstwie z firmą CNJA Edukacja z Krakowa.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Projekt zakłada prowadzenie zajęć opartych na eksperymencie i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu przewidziano szereg atrakcyjnych zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wartość projektu, którego realizację zaplanowano do lipca 2018 roku, wynosi 802.931,75 złotych, w tym ok. 300 tys. przeznaczono na zakup sprzętu, pomocy i materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem na doposażone 2 pracowni matematycznych, pracowni przyrodniczej, chemicznej, biologicznej, fizycznej, geograficznej oraz gabinetu pedagogiczno-logopedycznego.

Czytaj dalej...

Wycieczka do Warszawy

30 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub. realizujących zajęcia w projekcie WOW” w ramach zajęć „Odkrywanie świata” w dniu 2 maja 2017 r. pojechało do Warszawy. Punktem głównym tego wyjazdu było eksperymentowanie w Centrum Nauki Kopernik. To właśnie tam uczniowie spotkali wiele stanowisk doświadczalnych i narzędzi, które pozwoliły im samodzielne poszerzyć wiedzę i wyjaśnić wiele zjawisk przyrodniczych. Wystawy są bardzo ciekawe składające się z ponad 340 eksponatów zgromadzonych w sześciu galeriach tematycznych. Poza tym funkcjonuje Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i Planetarium. Przez trzy godziny uczniowie przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty. Bardzo ciekawa okazała się wystawa czasowa „Płyń lub giń”, gdzie dzieci na własnej dłoni poczuły siłę wody. Poznały roboty badające morskie dno, samodzielnie kształtowały podwodny teren i nurkowały na sucho. Ogromne wrażenie pozostało po pobycie na tonącym statku. W „ Strefie światła” uczestnicy wyprawy badali jego własności i doświadczali różnego rodzaju iluzji optycznych oraz form promieniowania elektromagnetycznego. Galeria „Świat w ruchu” to najbardziej dynamiczne miejsce w CNK. Uczniowie dowiedzieli się tutaj, jak rozchodzą się fale dźwiękowe, a także w jaki sposób wprawiane są w ruch np. nogi. To tutaj mogli samodzielnie wyprodukować prąd elektryczny, przyjrzeć się jak powstaje tornado oraz doświadczyć tego, co dzieje się podczas trzęsień Ziemi. Uczniowie obejrzeli też seans „Słoneczna podróż” w jednym z najnowocześniejszych planetariów multimedialnych na świecie „Niebo Kopernika”, gdzie dzięki projekcji na sferycznym ekranie otaczającym widownię ze wszystkich stron oraz nowoczesnym technologiom multimedialnym poczuli się jakby przebywali w najodleglejszych zakątkach kosmosu. Po wyjściu z CNK był czas na obiad i spacer po mieście. Rozpoczęto go od Placu Zamkowego, gdzie uczniowie mogli podziwiać Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy. Z Placu Zamkowego udano się jedną z najbardziej znanych ulic stolicy kryjących w sobie wiele zabytków- Krakowskie Przedmieście. Spacer zakończono na Placu Piłsudskiego, gdzie obejrzano Grób Nieznanego Żołnierza. Następne kroki skierowano do autokaru, gdyż zbliżał się wieczór.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem