Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 15:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Nowego Miasta Lubawskiego na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  ”Czyste Środowisko”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
14.  Informacja o podmiotach  wyznaczonych i zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
16. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035:
1) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Nowego Miasta Lubawskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035;
2) podjęcie uchwały.
17. Uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok:
1) wystąpienie Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego;
2) uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie:
a) opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok,
b) opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok,
3) opinia Komisji Budżetu i Finansów;
4) podjęcie uchwały.
18. Zakończenie sesji.


Protokół z I sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Nadolski

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 17 grudnia  2018 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

 

1. Zaopiniowanie materiałów na II sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za rok szkolny 2017/2018.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Andrzej Nadolski

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1) Zaopiniowanie materiałów na II sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

W poniedziałek 3 grudnia 2018 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Państwa Lidię i Henryka Dembler oraz Państwa Hannę i Celestyna Sternickich, aby wraz z Kierownikiem USC Ewą Machujską złożyć Jubilatom życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
Burmistrz udekorował dostojnych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, odczytał listy gratulacyjne (m.in. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego) oraz podarował albumy „Kronika zatrzymanego czasu", a Panie Lidia i Hanna otrzymały również storczyki w doniczce.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień Jubilatów z Ich młodości.

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem