Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (38)

I Nowomiejska Senioriada

24.o4.2018roku w hali MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim  odbyła się I Nowomiejska Senioriada. Jej inicjatorem  była Miejska Rada Seniorów  oraz MOSiR. Patronat objął burmistrz miasta Józef Blank, patronat medialny – Gazeta Nowomiejska i telewizja Eltronik. W zawodach wzięli udział seniorzy z Nowego Miasta lubawskiego oraz Mszanowa. Zawodnicy mieli do zaliczenia 7 konkurencji , gdzie zdobywali punkty wielobojowe. Oprócz 7- boju równolegle odbywał turniej warcabowy po okiem p. Feliksa Stachowicza. Senioriadę otworzyli wspólnie burmistrz miasta Józef Blank , przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Lech Bober i dyrektor MOSiR Marek Borkowski.


Zawody były wzorowo zorganizowane , panie z UTW  prowadziły punkt medyczny oraz serwowały napoje. Senioriada miała charakter imprezy rekreacyjno- integracyjnej , a po podsumowaniu każdy  uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, ufundowany przez dyrektora MOSiR. Oprócz tego wręczono pamiątkowe dyplomy za pierwsze 3 miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn. W imieniu nowomiejskich seniorów dziękujemy pomysłodawcom i organizatorom za bardzo dobrą   inicjatywę i organizację I Nowomiejskiej Senioriady.


Do zobaczenia za rok w liczniejszym składzie.

Czytaj dalej...

VII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że VII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad VII sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Miejskiej Rady Seniorów.
4. Prezentacja polityki senioralnej prowadzonej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2017.
6. Informacja o organizacji I Nowomiejskiej Senioriady.
7. Informacja o wykorzystaniu Nowomiejskiej Karty Seniora.
8. Wolne wnioski i wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zakończenie sesji.

Protokół z VI sesji Miejskiej Rady Seniorów jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

I NOWOMIEJSKA SENIORIADA

Zapraszamy wszystkich Seniorów do udziału w I Nowomiejskiej Senioriadzie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz.10:00 Inicjatorem Senioriady jest Miejska Rada Seniorów i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Patronat nad Senioriadą objął Burmistrz Nowego Miasta Lub.
Patron medialny : Gazeta Nowomiejska i Telewizja ELTRONIK.
Serdecznie zapraszamy do hali MOSiR - startujemy i kibicujemy innym !
Będą medale i dyplomy oraz dobra rekreacyjna zabawa!

Organizator zaprasza na ćwiczenia / rozgrzewkę przed Senioriadą 20.04.(piątek) godz.10:00

Czytaj dalej...

Robocze spotkanie członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 15 marca 2018r. odbyło się robocze spotkanie członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim . W zebraniu udział wzięło 7 radnych.
Urząd Miejski reprezentowali burmistrz Józef Blank oraz kierownik referatu oświaty , kultury i sportu pani Dorota Osińska.

Głównym celem spotkania  była analiza dotychczasowej realizacji Planu pracy MRS na rok 2018 oraz wypracowanie i uzyskanie sposobów  oraz metod jego wypełnienia.
Spotkanie otworzył  i prowadził Przewodniczący MRS Lech Bober.


Burmistrz zdał relację ze swojego udziału  w konferencji poświęconej polityce senioralnej i wdrażaniu Teleopieki  w naszym mieście. Burmistrz naszego miasta przedstawił zebranym formy działań na rzecz środowiska  senioralnego , m.in. funkcjonowania MRS , Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Koperty Życia ,Karty Seniora , a przede wszystkim Teleopieki . Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej wyraziła uznanie podejmowanym przez samorząd nowomiejski działaniom .                    Lech Bober ze swojej strony zapoznał zebranych z najbliższymi , wynikającymi z uchwalonego Planu pracy. W dniu 11.04.2018r. przeprowadzone zostanie dla radnych i samorządowców szkolenie z zakresu szeroko rozumianej polityki senioralnej oraz zdań i funkcjonowania Rad Seniorów.  Szkolenie poprowadzi doświadczony w tym temacie  dr Roman Biskupski  - przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie  i przewodniczący Mazowieckiego  Porozumienia Rad Seniorów . Radny Henryk Orzechowski  wyraził przekonanie, ze przekazane treści w znaczący sposób pomogą w realizacji zadań  MRS i że Rada będzie wypełniać swoją rolę doradczą , opiniotwórczą i inicjatywną.


Pod koniec kwietnia , z inicjatywy Rady , odbędzie się na obiektach MOSiR-u  I Nowomiejska Senioriada . Wyzwalanie aktywności sportowej wśród seniorów postrzegamy jako jedną z ważniejszych form zagospodarowania czasu naszemu środowisku. Spełnia ona też funkcje rekreacyjne i zdrowotne.  Zapraszamy do udziału  w dniu 24.04.18r.w hali MOSiR.         Podczas spotkania  wrócono do podjęcia starań w celu utworzenia placówki Klubu Seniora +, do samorządu w/s utworzenia Domu Dziennego Pobytu Seniora.
Dokonano wstępnej analizy funkcjonowania  Nowomiejskiej Karty Seniora . Postanowiono , że zostanie opracowana  ankieta skierowana do świadczących usługi oraz posiadaczy , na podstawie której wypracowane zostaną wnioski celem ewentualnej poprawy obustronnych korzyści . Prosimy więc o rzetelne udzielanie odpowiedni na zawarte tam pytania.


W dniu 03.06.2018r. odbędzie się festyn w ramach Nowomiejskich Dni Rodziny  . MRS będzie patronował „strefę Seniora”. Chcemy kontynuować  rozpoczęte w roku ubiegłym obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej .  Zamierzamy przygotować  stosowne spotkanie z młodzieżą szkolną ze szkoły SP3


Niezmiennie zwracamy się do wszystkich seniorów o zgłaszanie swoich problemów, propozycji i wniosków dotyczących poprawy życia naszego środowiska . Dodać należy , ze 22,7 % mieszkańców Nowego Miasta Lub. to grupa seniorów . Demograficznie obserwuje  się i przewiduje , że odsetek  ten ma tendencję wzrostową.

Czytaj dalej...

II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów

07.III.2018. odbył się II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów , którego tematem przewodnim było „Powszechność gminnych Rad Seniorów w Polsce”.
W spotkaniu wzięli udział delegaci z 62 Rad Seniorów z całego kraju. Była to okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania lokalnych rozwiązań, zarówno rad z dłuższym stażem, jak i tych, które dopiero zostały powołane.
W kongresie brali udział również przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, naukowcy i samorządowcy.

Kongres odbywał się w Centrum Kongresowym w Krakowie. Kongres zwrócił się do seniorów z przesłaniem oraz przyjął uchwały:

I.    O nowelizacji  ustawy o samorządzie gminnym
II.    O powołaniu Rzecznika Praw Starszych
III.    W sprawie ustawy o mieszkalnictwie dla osób starszych
IV.    W sprawie podjęcia priorytetowych i skutecznych działań dla polityki geriatrycznej w służbie zdrowia
V.    O systemie komunikowania się z osobami starszymi przez władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Kongres powołał nowy Zarząd OPoWRS na II kadencję 2018/2020. Przewodniczącą została ponownie pani Barbara Szafraniec z Krakowa. W skład Zarządu wszedł przewodniczący MRS z Działdowa – kol. Jerzy Gezek. Naszą radę reprezentował jej przewodniczący Lech Bober.

Czytaj dalej...

VI SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W dniu 13 grudnia 2017r. odbyła się VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim. Otwarcia sesji dokonał jej przewodniczący Lech Bober. Po spełnieniu proceduralnych czynności przewodniczący przedstawił sprawozdanie z odbytych konferencji w różnych miastach Polski, w których osobiście uczestniczył.


W sesji brał udział m.in. Burmistrz Miasta Józef Blank oraz przewodniczący Rady Miasta Marcin Deja. Kierownik  Referatu Oświaty ,Kultury i Sportu Dorota Osińska w formie multimedialnej przedstawiła „Program Współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Radni Miejskiej Rady Seniorów zobowiązali się do propagowania takiej współpracy w środowiskach , z których zostali desygnowani do Rady. W kolejnym punkcie obrad kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska omówiła i podsumowała obchody Nowomiejskich Dni Seniora . W bogatym programie uroczystości uczestniczyła duża grupa mieszkańców – seniorów z naszego  miasta , a także duże grono samorządowców i zaproszonych gości reprezentujących środowiska senioralne. Na sesji podkreślono dużą rolę Nowomiejskiego Informatora Seniora opracowanego i wydanego przez naszą Radę. Zachęcamy seniorów  do odbioru tego opracowania w Urzędzie Miejskim oraz MOPS i biurze UTW. Ponownie głos zabrała Dorota Osińska , która omówiła aktualny wdrażania Koperty Życia , Karty Seniora oraz innowacyjnego programu Teleopieki w środowiskach seniorskich. Dyrektor Daniela Kowalska z Publicznej Biblioteki Miejskiej zapoznała zebranych  ze stanem realizacji projektu „E-kompetencje bez barier”. Zapowiedziała kontynuację projektu , zapraszając gorąco seniorów z różnych środowisk do uczestnictwa w nim. Rzecznik prasowy Rady Henryk Orzechowski omówił prowadzenie i korzystanie ze strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów. Wskazał na dobrą realizację współpracy z informatykami z Urzędu Miasta. Obserwując dużą liczbę odsłon naszej strony , zgodnie uznano potrzebę dalszego jej prowadzenia i udoskonalenia form przekazywania istotnych treści . Oczekujemy na propozycje dotyczące tej kwestii ze strony internautów.


Burmistrz Józef Blank w wyczerpujący sposób przedstawił informację o realizacji postulatów zgłaszanych przez Miejską Radę Seniorów na poprzednim Zebraniu.
Ważnym punktem posiedzenia było przedstawienie projektu planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2018 przygotowanego przez prezydium Rady.
Przewodniczący Rady podkreślił, że to ambitny plan, wyraził jednocześnie nadzieję, że wspólnymi siłami radnych, samorządowców i organizacji seniorskich zostanie zrealizowany. Przegłosowany jednogłośnie plan przedstawiamy poniżej.

Czytaj dalej...

VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Poniżej porządek obrad.

 

Porządek obrad VI sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 11:00.
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Miejskiej Rady Seniorów.
4. Sprawozdanie z odbytych konferencji.
5. Przedstawienie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami    pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
6. Podsumowanie obchodów Nowomiejskich Dni Seniora.
7. Informacja o dystrybucji i propagowaniu Nowomiejskiego Informatora Seniora.
8. Aktualny stan wdrażania Koperty Życia, Karty Seniora oraz wprowadzania Teleopieki w środowiskach seniorskich.
9. Informacja o prowadzeniu i korzystaniu ze strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów.
10. Przebieg realizacji projektu E-kompetencje bez barier.
11. Informacja o realizacji postulatów zgłaszanych przez Miejską Radę Seniorów do władz miasta.
12. Przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2018.
13. Wolne wnioski i wystąpienia gości.  
14. Zakończenie sesji.

 


Protokół z V sesji Miejskiej Rady Seniorów jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Nowomiejskie Dni Seniora

Wielu mieszkańców naszego miasta w wieku senioralnym , kierownicy miejskich i powiatowych organizacji i instytucji, radni miejscy  oraz goście spoza regionu otrzymali zaproszenia podpisane przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  Józefa Blanka i Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów Lecha Bobera na uroczystość z okazji Nowomiejskich Dni Seniora . Obchody odbyły się 24 października br. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Impreza rozpoczęła się akcentem artystycznym  w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej poprzez wykonanie przepięknych piosenek. Zespół dziecięcy przygotowała pani mgr. Magdalena Domżalska . Współorganizatorka imprezy – kierownik MOPS – pani Elżbieta Rogowska w syntetyczny sposób przedstawiła działania z zakresem polityki senioralnej miasta, w tym historię programu na rzecz osób starszych. Tematyka spotkania była bardzo bogata – omówiono szereg  istotnych  zagadnień związanych  z problemami środowisk senioralnych. W swoich wystąpieniach – Przewodniczący MRS Lech Bober , Prezes Okręgowego  PZERiI w Olsztynie Tadeusz Szenter , a także Rzecznik Praw Osób Starszych  województwa Stanisław Brzozowski , wyrażali swoje zadowolenie i dawali za przykład działalność władz miejskich w tym zakresie. Burmistrz Nowego Miasta Józef Blank  podkreślał ważną rolę seniorów w życiu całej nowomiejskiej społeczności.

W dalszej części  uroczystości uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami  i zakresem działania  Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim . Prezentacji dokonała  kierownik DDOM pani Iwona Gawińska.

Swoistym nowum na miarę XXI wieku  , z którym mogli zapoznać się mieszkańcy miasta było  przedstawienie systemowego programu  teleopieki  osób starszych  i chorych. Dodać należy , że nasze miasto zgłosiło akces przystąpienia do programu ! Po oficjalnym zakończeniu obchodów wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na sodki poczęstunek , a członkowie Młodzieżowej Rady Miasta rozdawali pięknie  wydany Nowomiejski Informator Seniora. Opracowanie to powstało z inicjatywy i autorstwa Miejskiej Rady Seniorów .    Każdy zainteresowany może odebrać informator  u radnego Miejskiej Rady Seniorów  w swoim środowisku,  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   i  biurze referatu Oświaty ,Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Zapraszamy.

Czytaj dalej...

Nowomiejskie Dni Seniora

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji Nowomiejskich Dni Seniora, które odbędzie się dnia 24 października 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1.

 

W programie m.in.:
- Prezentacja działań podejmowanych na rzecz Seniorów w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,
- Omówienie systemu wspierającego opiekę nad osobami starszymi – Teleopieka,
- Przedstawienie działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim,
- występ młodych artystów,
- poczęstunek.

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 17.10.2017 roku telefonicznie: (56) 47 296 39 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem