Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (55)

Szkolenie dziennikarskie i konferencja dla Rad Seniorów

W dniu 19.06.2017 r w Olsztynie odbyło się szkolenie dziennikarskie i konferencja dla Rad Seniorów zorganizowane przez Stowarzyszenie Manko, warsztaty oraz redakcję ‘ Głosu Seniora”.

 

Celem warsztatów było wskazanie, w jaki sposób i jakimi metodami efektywnie podejmować i realizować działania w ramach rady, w tym jak je odpowiednio komunikować, sygnalizować i wprowadzać w życie, jak budować relacje z otoczeniem, promować działania rady i być skutecznym katalizatorem potrzeb seniorów danego miasta lub gminy.

 

Program warsztatów

- misja i sens istnienia lokalnego medium obywatelskiego / seniorskiego / gazeta, portal/     rad seniorów

- komunikacja rad seniorów z otoczeniem lokalnym / społecznością, samorządem, organizacjami/,

- promocja w mediach, PR działań rad seniorów

- budowanie i zarządzanie zespołem rad seniorów

- działalność dziennikarska członków rad seniorów

- pozyskiwanie funduszy/marketing, sponsoring, fundraising/ na działalność rad seniorów.

 

W szkoleniu – warsztatach z naszej Rady wzięli udział, radna Urszula Rau i przewodniczący Rady Seniorów Lech Bober oraz Rady z Olsztyna, Działdowa, Ełku, Giżycka i Elbląga. Było to interesujące spotkanie, w którym oprócz nowej wiedzy wymieniliśmy doświadczenie i uwagi odnośnie podstawowych problemów, z którymi borykają się Rady Seniorów.


Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Zebranie robocze Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 12.06.2017 r. odbyło się zebranie robocze Miejskiej Rady Seniorów.

 

Głównym celem w/w zebrania była analiza planu pracy Rady w I półroczy 2017r.
Na wstępie przewodniczący Rady Lech Bober przedstawił ważniejsze dokonania Rady w I półroczu.
Podstawowym celem działania jest reprezentowanie środowiska seniorów-opiniowanie, reprezentowanie, doradzanie władzom miasta w sprawach ważnych dla osób starszych.

 

Powyższe zadania realizujemy poprzez ciągły dialog z władzami miasta, udział w posiedzeniach Rady Miasta.

 

Ważnym wydarzeniem w naszej działalności było spotkanie z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich, które zgromadziło w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego spore grono seniorów z powiatu nowomiejskiego. Tematem w/w spotkania był system wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. W obliczu starzejącego się społeczeństwa temat bardzo ważny wręcz priorytetowy dla seniorów oraz samorządowców.

 

Nadmieniam, że po wykładzie otrzymaliśmy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podziękowanie za zaproszenie, mile przyjęcie i duże zainteresowanie uczestników w tym władz samorządowych.

 

Ważnym wydarzeniem w pracy naszej Rady było zorganizowanie w dniu 26.04.2017r. Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Spotkanie przeprowadzone było w postaci lekcji seniorów z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida, podczas której zarówno młodzież jak i seniorzy wymienili swoje oczekiwania wobec siebie oraz jakie można podjąć działania aby relacje nasze były jak najlepsze. Wypowiedzi z obu stron były celowe poparte argumentami i w pełni zaakceptowane.

 

Na podsumowanie odbyły się krótkie występy zarówno młodzieży jak i seniorów, wspólna kawa z ciastem upieczonym przez młodzież i seniorów.

W spotkaniu brali udział nasi goście pan Burmistrz J. Blank pani sekretarz Starostwa Powiatowego E. Kalisz Górzkowska, dyrektor szkoły pani Przeradzka Martko oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta z opiekunką panią M. Kortes

Ważną informacją dla nowomiejskich seniorów jest możliwość uzyskania lub poszerzenia swoich umiejętności obsługi komputera w programie E-kompetencje bez barier

Zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w projekcie, obejmującym 10 czterogodzinnych spotkań odbywających się w Bibliotece Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 2 na ul. Tysiąclecia. Zgłoszenia i szczegóły można uzyskać w Bibliotece lub u członków naszej Rady – zapraszamy.

Ustalono, że w szkoleniu Rad Seniorów zorganizowanym przez „ Głos Seniora” z Krakowa w Olsztynie weźmie udział z naszych radnych pani Urszula Rau i przewodniczący Lech Bober.

Nadmieniam, że przystępujemy do opracowania, zgodnie z planem pracy ‘Poradnika dla nowomiejskiego seniora” – uwagi i sugestie można zgłaszać do naszych Radnych.

Spotkanie nasze poświęciliśmy również sprawom bieżącym, oraz zasygnalizowaniu utrudnień i bolączek utrudniającym życie seniorów. Radni zgłaszali problemy i utrudnienia, które zostały przekonsultowane na spotkaniu z Burmistrzem Miasta, który obiecał zająć się zgłoszonymi problemami.

 

Zgłoszono uwagi dotyczące:

- braku kawiarni, miejsca spotkań na rynku nowomiejskim.

- czystości naszego miasta /trawniki, brak koszy na śmieci/.

- małej ilość ławek do odpoczynku na mieście.

- fontanny na rynku.

- nieskoszone trawniki i wystające gałęzie na ul. Wojska Polskiego.

- brak okulisty z  NFZ.

- jednodniowa rejestracja u dentysty / raz w miesiącu na cały miesiąc/.

- urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu nieodpowiednio zlokalizowane / ul. Tysiąclecia/.

- parkomaty na ul. Kopernika / brak miejsc wydzielonych, nieodpłatnych przy pawilonach handlowych/.

 

Burmistrz zapoznał się z przedstawionymi uwagami i wnioskami seniorów, stwierdził, że nie wszystkie zadania znajdują się w gestii samorządu i nie ma wpływu- dotyczy to uwag dotyczących służby zdrowia.

Okazało się, że część wnioskowanych problemów przez Miejską Radę Seniorów jest już wcześniej przyjętych do realizacji. Pozostałe zgłoszone uwagi zostaną skierowane do właściwych instytucji w celu realizacji.

Zebranie robocze naszej Rady było podsumowaniem naszej półrocznej działalności, zapraszamy wszystkich nowomiejskich seniorów do współpracy z Miejską Radą Seniorów , której siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim sala Nr.36 oraz z poszczególnymi Radnymi naszej Rady.

 
Sekretarz
J. Tykarska

Przewodniczący Rady
L. Bober

Czytaj dalej...

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

W 2011 roku Komisja Europejska ustanowiła na dzień 29 kwietnia Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Ma on na celu przełamywanie stereotypów międzypokoleniowych oraz podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej aktywnego starzenia się.
Z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów zorganizowano w Nowym Mieście Lubawskim obchody tego dnia.
Spotkanie z tej okazji miało ciekawą formę zajęć lekcyjnych w czytelni biblioteki Zespołu Szkół im. C K Norwida, a rozpoczęło się tematyczną częścią artystyczną w wykonaniu uczniów.
Przed lekcją uczestnicy tj. seniorzy- radni MRS oraz młodzież otrzymali „zadanie domowe”, mające na celu udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące głównie problemów, związanych z relacjami i postrzeganiem potrzeb naszych środowisk. Uczestnicy zajęć bardzo aktywnie wyrażali swoje poglądy, spostrzeżenia i opinie w w/wym. temacie.
Seniorzy przedstawili młodzieży działalność swoich organizacji i stowarzyszeń w naszym mieście i powiecie.
Koordynatorami spotkania byli mgr Aleksandra Dreszler- nauczyciel historii oraz przewodniczący MRS Lech Bober, którzy w doskonały sposób wywiązali się ze swojego zadania. Spotkanie swoją obecnością uświetnili Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Sekretarz Starostwa Nowomiejskiego, Dyrektor Zespołu Szkół, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Na podsumowanie były występy seniorów oraz międzypokoleniowa kawa.
Bardzo dziękujemy organizatorom, uczestnikom i gościom za inicjatywę i udział. Wyrażamy nadzieję, że w kolejnych latach obchody będą kontynuowane i przyczynią się do lepszego poznania się oraz zrozumienia między ludźmi młodymi i seniorami.

Czytaj dalej...

Spotkanie z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 22 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się, z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów, spotkanie z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich- p. dyrektor Centrum Projektów Społecznych- Barbarą Imiołczyk.
Tematem głównym spotkania był „Model wsparcia społecznego osób starszych w miejscu zamieszkania”. Szeroka tematyka tego zagadnienia objęła m. in. dyskryminację osób starszych, „oddawanie” ich do różnych instytucji /duże DPS-y, szpitale psychiatryczne/.
Ważnym elementem konferencji było przedstawienie celów i form wsparcia społecznego osób starszych.
W trakcie dyskusji wśród licznie zgromadzonych słuchaczy podnoszono problemy środowiska, w tym np. potrzebę kontaktu z geriatrą, czy dietetykiem.
Głos zabrał również Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, który omówił politykę senioralną na terenie miasta, wskazując m. in. na funkcjonowanie koperty życia, karty seniora.
Gospodarzem konferencji był przewodniczący MRS Lech Bober.
Uczestnicy spotkania opuszczali salę z poczuciem, że dla seniorów nadchodzą chyba lepsze czasy.
Czytaj dalej...

Spotkanie w dniu 22.III. 2017

Miejska Rada Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, organizują w dniu 22.III. 2017 o godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta spotkanie z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich na temat : „Wsparcie osób starszych w środowisku lokalnym.”
Zapraszamy na w/w spotkanie osoby zainteresowane , w tym przedstawicieli Urzędu Gminy, GOPS, klubów seniora, DPS.
Uprzejmie prosimy o kontakt potwierdzający udział w konferencji do dnia 15.III.2017 na numer telefonu : 733 300 440.

W imieniu organizatorów
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Sprawozdanie z pracy Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 22.02.2017 roku odbyła się V sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.
Głównymi tematami obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności MRS na przestrzeni minionego roku oraz przyjęcie planu pracy Rady na 2017 rok. Obydwa te dokumenty zostały przyjęte w głosowaniu (przedstawiamy je poniżej).
W obradach sesji uczestniczyli – Burmistrz Nowego Miasta Józef Blank oraz jego Zastępca Krzysztof Widźgowski. W spotkaniu brała również udział Kierownik MOPS pani Elżbieta Rogowska, Kierownik referatu oświaty, kultury i sportu pani Dorota Osińska.
Istotnym punktem obrad było przedstawienie założeń i form działania nowopowstałego Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Grunwaldzkiej. Prezentację przeprowadziły panie Agata Szulc - Prezes NZOZ Eskulap i Iwona Gawińska – pielęgniarka prowadząca.
Zachęcamy seniorów do korzystania z usług DDOM. Bliższych informacji można uzyskać na www.eskulap.pl lub bezpośrednio w DDOM.
Radni MRS zobowiązali się do informowania swoich środowisk o możliwościach korzystania z tych świadczeń.

 
Sprawozdanie z pracy Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskimw okresie od 2 X 2015 - XII 2016r.


Miejska Rada Seniorów to organ pomocniczy i podmiot do współpracy w wymiarze partnerskim z samorządem lokalnym i społecznością w kształtowaniu polityki senioralnej. Ma charakter konsultacyjny, opiniodawczo-doradczy i inicjatywny. Najważniejszym celem Rady jest integracja , wsparcie i reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów, współpraca z władzami miasta w przedstawianiu propozycji i inicjatyw w działaniu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego i wydawanie opinii oraz wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów. Miejska Rada Seniorów nie posiada, podobnie jak Młodzieżowa Rada Miasta, żadnych uprawnień władczych. Nowomiejska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24.04.2015r. Inauguracja wraz z uroczystym ślubowaniem radnych - seniorów odbyła się w dniu 2 X 2015r. Kandydaci na radnych Miejskiej Rady Seniorów zostali wytypowani przez nowomiejskie środowiska seniorskie takie jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, klub seniora przy MOPS, Związek Niewidomych, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa oraz Towarzystwa Śpiewacze. Podczas tej sesji wybrano prezydium Rady w składzie:
Lech Bober – przewodniczący
Kazimierz Przybylski – V-ce przewodniczący
Janina Tykarska - sekretarz
W okresie sprawozdawczym odbyliśmy 4 sesje Miejskiej Rady Seniorów oraz kilka zebrań i narad roboczych, na których omawialiśmy zadania statutowe naszej Rady.
Działalność Rady rozpoczęliśmy konsultacjami do opracowania ramowego planu działania Rady na lata 2015-2019, które zostały przedstawione Radnym oraz na ich podstawie został opracowany roczny plan pracy przedstawiony na kolejnej III sesji Miejskiej Rady Seniorów w dniu 24 II 2016r.Plan ten został jednogłośnie przyjęty do realizacji. W celu efektywniejszej pracy Rady powołano 4 zespoły robocze , które zajmują się określoną tematyką i są to:
- zespół ds. kontaktu z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i integracji seniorów,
- zespół ds. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
- zespół ds. polityki senioralnej oraz spraw ekonomiczno-socjalnych,
- zespół ds. edukacji, kultury, wypoczynku i rekreacji.
Istotnym elementem naszego działania jest współpraca międzypokoleniowa, wyrazem tego było podjęcie uchwały o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta w dniu 24 II 2016r.
Członkowie Miejskiej Rady Seniorów uczestniczą w obchodach lokalnych świąt i uroczystości rocznicowych tj.: powrót naszego miasta do macierzy, Święto Flagi, Święta Niepodległości oraz kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej. Niewątpliwie dużym osiągnięciem była inicjatywa MRS zorganizowania Nowomiejskich Dni Seniora wspólnie z Urzędem Miasta przy ogromnym wsparciu władz i osobiście p. Burmistrza i jego zastępcy.
Nowomiejskie Dni Seniora wniosły konkretne wymierne efekty dla seniorów , były to ciekawe wykłady, warsztaty spotkania , występy artystyczne, ale najważniejsze to udostępnienie i wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora- wersji lokalnej, dzięki której nasi seniorzy mogą korzystać ze zniżek w wybranych punktach usługowych, sklepach, restauracjach. Do tej pory Kartę Seniora odebrało i korzysta z niej około 160 seniorów, w tym 115 w 2016. Nasze miasto po spełnieniu warunków zostało ogłoszone przez obecnego na Nowomiejskich Dniach Seniora prezesa Stowarzyszenia „MANKO” z Krakowa Łukasza Salwarowskiego miastem przyjaznym seniorom.
Należy nadmienić, że Miejska Rada Seniorów była inicjatorem wprowadzenia Koperty Życia dla naszych seniorów. Uważamy, że jest to bardzo potrzebne rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy seniorzy sami przebywają przez wiele godzin w domu lub są samotni. Ważne jest również to, że jesteśmy Radą i miastem, w którym funkcjonują w/w ułatwienia dla seniorów. W miesiącu maju 2016 r. radni Miejskiej Rady Seniorów uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe do Warszawy, gdzie m.in. zapoznaliśmy się z zabytkami stolicy, zwiedziliśmy Sejm oraz obejrzeliśmy spektakl w teatrze Roma. Szkoda, że nie doszło do zaplanowanego spotkania z Komisją polityki Senioralnej.
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów brał udział w 3 konferencjach ogólnopolskich i dotyczy to Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów na temat „Seniorzy szansą społecznego rozwoju- Rola Gminnych Rad Seniorów” w Krakowie w miesiącu kwietniu.
Konferencji” Rady Seniorów- partnerstwo z Samorządami” 1 X w Warszawie w Sali kolumnowej w Sejmie RP.
oraz „ZOOM na Rady Seniorów-Masz Radę -masz wpływ” w Warszawie
19-20 X 2016 organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
W/w konferencje oraz szkolenia poszerzyły wiedzę na temat funkcjonowania Rad Seniorów oraz dały możliwości wymiany doświadczeń między radami z całego kraju.
Miejska Rada Seniorów ustawicznie współpracuje z różnymi podmiotami w obszarze polityki senioralnej. Miejska Rada Seniorów w ramach aktywizacji intelektualnej edukacji seniorów jest organizatorem lub współorganizatorem wykładów z tematyki dotyczącej seniorów. Tematyka ta, to m.in.:. „Bezpieczny Senior”, „Porady rzecznika praw konsumenta”, „Bezpieczeństwo pożarowe seniorów” oraz wykłady w ramach Nowomiejskich Dni Seniora tj.:”Aktywizacja społeczna osób 60+”, „Podstawowe potrzeby życiowe osób niesamodzielnych, opieka nad niesamodzielnym seniorem”, „Prawo spadkowe”.
Dużą rolę w naszej pracy przywiązujemy do przekazywania informacji o naszej pracy, dlatego też powołaliśmy rzecznika prasowego. Mamy też własną stronę internetową, której uruchomienie trwało stosunkowo długo, ale mamy nadzieję, że aktualnie po pewnych modyfikacjach organizacyjno-technicznych spełni oczekiwania naszych seniorów. Radni MRS wzięli udział w warsztatach medialno-obywatelskich podczas Nowomiejskich Dni Seniora. Kończąc nasze ponad roczne sprawozdanie pomimo niezaprzeczalnych dokonań oraz zaistnienia w naszym środowisku występuje pewien niedosyt w działaniu.
Moje uwagi dotyczą głównego zadania Miejskiej Rady Seniorów, czyli roli opiniotwórczej, doradczej, inicjatywnej, która generalnie w naszej radzie było za mało. Myślę, że przyczyną był brak doświadczenia z naszej strony, ale uważam, że różne gremia przygotowujące plany, budżety oraz założenia dotyczące polityki senioralnej nie wykorzystały w pełni tej możliwości.
W kontekście wypowiedzi przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów na warszawskiej konferencji „Rady Seniorów-Partnerstwo z Samorządami, że „rady nie są od umilania życia seniorom” lecz przede wszystkim od wypełniania merytorycznych zadań wynikających ze statutu moje spostrzeżenia nabierają szczególnego znaczenia.
Kończąc sprawozdanie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Rada została powołana, że zaistniała, podjęła swoje działania. Szczególnie jesteśmy wdzięczni, co jeszcze raz pragnę podkreślić, panu Burmistrzowi i jego zastępcy za niebywałe zaangażowanie i osobisty udział w przygotowaniu i zorganizowaniu Nowomiejskich Dni Seniora. Była to impreza o randze ogólnopolskiej i niewątpliwie przyczyniła się do promocji miasta , a także naszej rady.
Do Radnych zwracam się o zwiększenie aktywności w działaniu na rzecz swoich środowisk, o wsłuchanie się w problemy występujące w tych środowiskach oraz przekazywanie tych problemów do nas, które skierujemy do odpowiednich adresatów.

 

 

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM NA 2017 ROK

 

            Niniejszy plan pracy wynika z planu działania Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2015-2019 przyjętego uchwałą z dnia 24 II 2016r. W roku 2017 propozycje głównych zadania są następujące:

1.     Upowszechnianie roli i zadań Miejskiej Rady Seniorów w środowisku seniorów oraz w instytucjach pracujących na rzecz osób starszych.

2.     Podejmowanie działań zmierzających do obligatoryjnego zasięgania opinii  i korzystania z doradztwa Miejskiej Rady Seniorów w tematyce dotyczącej seniorów.

3.     Ustalenie i wdrożenie form i zasad współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych ( Rada Miasta, MOPS, PCPR, Rada ds. osób niepełnosprawnych itp.)

4.     Wprowadzenie zasady uczestnictwa Radnych MRS w sesjach Rady Miasta, posiedzeniach komisji , w tym opiniowanie dokumentów wnoszonych podczas obrad Rady Miasta w przypadku tematyki związanej ze środowiskiem seniorów.

5.     Prowadzenie ciągłego dialogu radnych MRS z samorządem oraz społecznością lokalną ze zwróceniem szczególnej uwagi i przekazywanie problemów  osób starszych  ze środowisk, z których zostali desygnowani do Rady.

6.     Udział MRS w opracowaniu Informatora dla seniora z zakresu np. prawa (spadkowe, konsumenta), opieki społecznej , edukacji, uprawnień, opieki społecznej , medycznej itp.

7.     Przeprowadzenie szkolenia dla członków MRS z ustaw i tematyki dotyczącej działalności oraz  kompetencji  i metod pracy Rady.

8.     Zapoznanie i propagowanie programu certyfikacji OK SENIOR  pozwalającego na wybór sprawdzonych dóbr i usług skierowanych do osób starszych.

9.     Kontynuacja dialogu międzypokoleniowego w myśl programu ”Różne pesele a wspólne cele” -  organizacja Europejskiego dnia Solidarności Międzypokoleniowej w dniu 29.IV.

10.   Podjęcie merytorycznej pracy przez powołane w ubiegłym roku zespoły problemowe.

11.   Organizacja i współudział  w aktywizacji intelektualnej osób starszych m.in. poprzez wykłady i spotkania, I  spotkanie zorganizowane przez Radę organizujemy z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie ( 22marca 2017) na temat : „Model wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania.”

12.   Współpraca z lokalnymi mediami oraz referatem promocji UM w celu informowania społeczeństwa o zadaniach i podejmowanych inicjatywach – prowadzenie strony internetowej.

13.    Aktywizacja cyfrowa seniorów- udział w projekcie „Ekompetencje bez barier w latach 2017-2019” organizowanego przez Warm. – Mazur. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Szkoły podstawowej i muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim.

14.   Współpraca z sekcjami wolontariatu w Gimnazjum i nowo utworzoną sekcją w UTW w NML.

15.    Kontynuowanie  rozpoczętej w ubiegłym roku inicjatywy związanej z organizacją Nowomiejskich Dni Seniora w miesiącu X lub XI.

16.    Podjęcie działań w celu utworzenia na terenie NML  placówki Klubu Seniora+, na który można pozyskać dofinansowanie z Rządowego programu Senior+.

17.    Przedstawienie informacji na temat nowo powstałego Dziennego  Domu Opieki Medycznej dla seniorów w NML  przy ul. Grunwaldzkiej.

 

 

 

Czytaj dalej...

Obchody Nowomiejskich Dni Seniora

W czasie trwających w dniach 20-21 października 2016r obchodów Nowomiejskich Dni Seniora dla grupy 12 osób-radnych Miejskiej Rady Seniorów oraz słuchaczy UTW z Nowego Miasta Lubawskiego i z Ostródy prowadzone były warsztaty dziennikarsko-medialno-obywatelskie.
Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie MANKO z Krakowa w ramach rządowego projektu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.
Zajęcia prowadził p. Łukasz Salwarowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia , jednocześnie redaktor naczelny periodyka „ Głos Seniora”. Uczestnicy warsztatów poprzez zastosowaną bardzo ciekawą formę zajęć, nie próżnowali, „zmuszeni” byli do aktywnego w nich udziału. Analizowano artykuły z „Głosu Seniora” oraz ostródzkiego „Hamaka”. Tworzono również własne artykuły na zadane tematy, w tym ich wspólną ocenę. W bardzo bogatej tematyce warsztatów znalazły się m. in. – misja i sens istnienia lokalnego medium obywatelskiego, podstawy zarządzania lokalnym medium seniorskim, promocja, PR gazety, prawo prasowe, kodeks etyki mediów, korekta i edycja.
Niektóre z artykułów uczestników warsztatów ukażą się na łamach ogólnopolskiego „Głosu Seniora”.
Na zakończenie warsztatów p. Łukasz Salwarowski wręczył uczestnikom certyfikaty czasopisma.
W opinii „warsztatowców” zajęcia okazały się bardzo przydatne i niewątpliwie wpłyną na podniesienie poziomu naszych codziennych działań.
30.11.2016

Czytaj dalej...

Konferencja ZOOM

W dniach 19 i 20 października w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja ZOOM na Rady Seniorów pt.„ Masz Radę – Masz Wpływ”, której głównym organizatorem jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wraz z Urzędem Miasta Legionowo i Radą Seniorów w Legionowie. Konferencja odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, w której naszą Radę Seniorów reprezentował jej Przewodniczący Lech Bober.
Konferencja bardzo rzeczowa, owocna w kontakty m.in. z przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz młodymi aktywnymi ludźmi z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. W ramach konferencji przedstawiono praktyczne rozwiązania w pracy Rad Seniorów na panelach dyskusyjnych m.in. w Wałbrzychu, Miechowie, Suwałkach i Koszalinie.
Natomiast drugi dzień był poświęcony całodniowej wycieczce do Legionowa , gdzie prezentowano pracę i współpracę pomiędzy Radą Miasta i Prezydentem Legionowa a Miejską Radą Seniora.
Konferencja bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym i organizacyjnym z możliwością kontynuowania współpracy z jej organizatorami.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem